JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
2/2014
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Minna Mayer
2/2014


Diaspora, kehitys ja rauhantyö

Diasporas, Development and Peacemaking in the Horn of Africa. Liisa Laakso ja Petri Hautaniemi (toim.). Zed Books UK, 2014. 239 s.

Teos käsittelee diasporan roolia ja merkitystä Afrikan sarven alueen kehityksessä ja rauhanprosesseissa. Kirja kokoaa yhteen kolmen osion alle yhdeksän eri tekstiä, jotka analysoivat diasporan merkitystä erilaisista näkökulmista. Tavoitteena on avata diasporan roolia sodan ja rauhan dynamiikassa Afrikan sarven alueella sekä niissä maissa, joihin alueelta on muutettu. Diasporan toimintaa analysoidaan erityisesti suhteessa kehitykseen, konflikteihin ja rauhaan.

Kirja lähtee liikkeelle teeman kontekstualisoinnista ja Afrikan sarven alueellisen historian käsittelystä. Toisessa osiossa esitellään yksityiskohtaisempia tapaustutkimuksia alueelta, Somalimaasta sekä Etiopiasta. Kolmannessa osassa käsitellään diasporaa eurooppalaisesta näkökulmasta ja tarkastellaan diasporan toimintaa ja merkitystä esimerkiksi Alankomaissa, Suomessa, Norjassa ja Italiassa.

Teos lähestyy tätä mielenkiintoista ja haastavaa teemaa monipuolisesti ja tuo esille ajankohtaista tutkimustietoa siitä, millainen rooli diasporalla on tai voi olla esimerkiksi rauhanrakentamisen prosesseissa. Käsittelyssä ovat myös esimerkiksi diasporan toiminnan riskit ja mahdollisuudet sekä ensimmäisen ja toisen sukupolven diasporan jäsenten toiminnan erot. Kirja käsittelee aihepiiriä selkeän ajankohtaisen käsitteellisen ja empiirisen analyysin kautta.

Tutkimuksellinen lähestymistapa takaa syvällisen analyysin ja teos tarjoaakin tiivistä tutkimustietoa eri näkökulmista. On hienoa että yksittäisten ihmistenkin ääni on kuultavissa osassa kappaleista, se tuo tekstiin kaivattua henkilökohtaisuutta. Kappaleiden laajuudet ovat kautta kirjan sopivia, eivät liian pitkiä tai lyhyitä, vaan riittävän tiiviitä ja silti syvällisiä.

Kokonaisuutena kirja onnistuu tavoitteessaan, eli diasporan roolin merkityksen syvällisessä analysoinnissa monipuolisista näkökulmista sekä erilaisista teoreettisista lähtökohdista. Kirjassa ei pyritä antamaan suoria vastauksia vaan tuodaan esille nimenomaan uusia lähestymistapoja. Myös jatkotutkimuksen aihepiirejä ja politiikkasuosituksia esitellään.

Teos on suunnattu akateemiselle yleisölle. Teksti on selkeää tieteellistä tekstiä, mutta paikoin sisällöllisesti vaativaa. Eniten kirjasta saavat irti he, joille aihepiiri tai teema on jo entuudestaan tuttu. Kirja onnistuu täyttämään useita tutkimuksellisia aukkoja varsin ansiokkaasti. Lukijalle jää kuva että kirja vie aihepiirin tutkimusta aktiivisesti eteenpäin.

Minna Mayer

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT