JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
2/2013
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Minna Mayer
2/2013

Huumeiden tuntematon kulttuurihistoria

Jaakko Hämeen-Anttila: Trippi ihmemaahan, huumeiden kulttuurihistoria. Otava, 2013. 237 s.

Hämeen-Anttilan Trippi ihmemaahan on huumeiden kulttuurihistoriaa avoimesti käsittelevä teos. Aihepiiri on teemallisesti laaja ja osittain arkakin, mutta kirja avaa kattavalla tavalla huumeiden roolia yhteiskuntien historiassa ja siten saattaa nykyiset huumeongelmat toisenlaiseen valoon.

Teoksessa käsitellään aihepiiriä faktapohjaisesti ja seikkaperäisesti monesta eri näkökulmasta. Isossa osassa ovat menneiden vuosisatojen kirjailijoiden omat huumekokemukset sekä yleisimpien huumausaineiden historialliset merkitykset. Kirjassa kuvataan, miksi tiettyjä aineita on käytetty, millaisia vaikutuksia niillä on ollut, ketkä ovat olleet tavanomaisia käyttäjiä ja miten kyseisen aineen rooli on historiassa muuttunut.

Toisin kuin nykyisin usein ajatellaan, huumeiden viihdekäyttö ei alkanut 1960-luvulta, vaan sen historia on jäljitettävissä pari sataa vuotta taaksepäin. Lääkinnällisen käytön tunnettu historia ulottuu vieläkin pidemmälle. Huumeiden ja lääkeaineiden kehittely on edennyt rinta rinnan ja eri aineita on käytetty ja voidaan edelleen käyttää erilaisin tavoin.

Kirjan lopussa käsitellään nykyisen huumelainsäädännön taustoja ja sitä, miten kriminalisointi sekä esimerkiksi maailmansodat ovat muuttaneet suhtautumista huumeisiin. Yhtenä mielenkiintoisena aiheena on huumeiden rooli lääkäreiden ja psykiatrien työssä menneiden vuosikymmenien aikana.

Huumeiden varhaishistoria on pysynyt pitkään vaiettuna aihepiirinä, joten Hämeen-Anttilan kokoava teos on erittäin merkityksellinen. Kirjassa avataan huumausaineiden historiaa tavalla, joka rikkoo sitä vahvaa negatiivista leimaa, joka huumausaineisiin nykyaikana lähes automaattisesti liitetään.

Teos ei kuitenkaan ole puheenvuoro huumaavien aineiden puolesta, vaan tavoitteena on nykyisen huumeongelman asettaminen laajempaan mittakaavaan ja oikeaan ajalliseen ja paikalliseen kontekstiin. Tässä kirjailija onnistuu hyvin. Aiheesta kirjoittaminen on vaatinut valtavien tausta-aineistojen läpikäymistä ja monen eri kulttuuritaustan syvällistä tuntemusta. Kappaleet ovat tiiviitä ja asioita käsitellään monipuolisesti eri näkökulmista. Asioissa edetään johdonmukaisesti ja vilkkaasti eteenpäin.

Huumeilla on suuressa osassa maailmaa melko vähäinen rooli yhteiskunnassa, mutta niihin suhtautuminen ja niitä koskevat käytännöt, tavat ja lait kertovat paljon meistä ihmisinä. Se millainen näkökulma aiheeseen otetaan, ei ole yhdentekevää ongelmanratkaisun onnistumisen näkökulmasta.

Hämeen-Anttilan teos saa lukijan ymmärtämään syvällisemmin menneitä ja nykyisiä yhteiskunnallisia käytäntöjä sekä arvoja asiaan liittyen ja kenties myös kyseenalaistamaan nykyisiä lakipykäliä ongelman ratkaisuyrityksinä.

Minna Meyer

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT