JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
2/2016
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Abdulkadir Mohamed Abdi
2/2016

Suomen Somalia -verkoston tehtävä on vaikuttaminen

Haagista haettu oppi jaetaan suomalaisille maahanmuuttajajärjestöille

Maahanmuuttajajärjestöjen ongelmiin ja niiden ratkaisemiseen tähdännyt Lobby & Advocacy -seminaari järjestettiin syyskuun alussa Haagissa, Hollannissa. Suomen Somalia -verkoston edustajana seminaariin osallistui varapuheenjohtaja Abdulkadir Mohamed Abdi. Toinen seminaarin suomalaisosallistuja oli Biar Deng.

Suomen kahden edustajan lisäksi seminaari keräsi maahanmuuttajajärjestöjen aktiiveja Sveitsistä, Irlannista, Ruotsista, Hollannista, Unkarista ja Ranskasta. Yhteisten kysymysten löytäminen ei tuottanut vaikeuksia, sillä kaikilla oli kokemusta viestinnän kompastuskivistä. Etenkin päättäjien tavoittaminen on osoittautunut vaikeaksi.

Ongelmien ohella käsitys niiden syistä oli yhteinen. Monen maahanmuuttajajärjestön tiedot ja taidot vaikuttamisesta ja vaikuttamiskanavista ovat puutteellisia ja mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon jäävät vähäisiksi. Jaettuja kokemuksia löytyi myös vähäisistä resursseista ja yhteistyön puutteesta.

Lobbaustaidot kunniaan

Lobby & Advocacy -seminaarin tavoitteena oli parantaa osallistujien lobbaustietoja ja -taitoja. Ryhmän jäsenet olivat erilaisia koulutukseltaan ja kulttuuriltaan ja jakoivat myös omia kokemuksiaan ja innovaatioitaan muille.

Seminaarin taustaoletuksen mukaan yksi diasporan tärkeimmistä tehtävistä on lisätä tietoisuutta rasismista ja syrjinnästä. Maahanmuuttajajärjestöjen tulee siis vaikuttaa koko yhteiskuntaan ja tehdä etenkin hallitus tietoiseksi paikallistason tapahtumista.

Seminaariviikon mittaan käytiin läpi keinoja, joita soveltamalla järjestöt voivat suunnitella strategioitaan, muotoilla tavoitteitaan ja ajaa niitä eteenpäin kukin omassa maassaan.

Yksityiskohtainen ohjelma vaikuttamistyöhön

Seminaarissa esiteltiin yhdeksänkohtainen ohjeistus alkaen ongelman tunnistamisesta ja päätyen toiminnan arviointiin. Erityisen mielenkiintoisia olivat esimerkiksi kohderyhmäanalyysissa ja median hyödyntämiseen liittyvissä asioissa esiin nousseet näkökulmat.

Kohderyhmäanalyysi herätti vilkasta keskustelua siitä, millaisia kohderyhmiä järjestöillä on ja millaisia myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia niillä järjestöjen toimintaan voi olla. Mediasuhteiden tärkeys osana vaikuttamistyötä korostui, samoin omien sosiaalisen median kanavien aktiivinen hyödyntäminen.

Suomen Somalia -verkosto tulee hyödyntämään seminaarin oppeja tarjoamalla omille jäsenjärjestöilleen vaikuttamiskoulutuksia. Tarkoitus on myös auttaa jäsenjärjestöjä verkostoitumaan sekä paikallisten kehitysyhteistyöjärjestöjen että muualla Euroopassa toimivien maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.

Abdulkadir Mohamed Abdi

Kirjoittaja on Suomen Somalia -verkoston varapuheenjohtaja

Fakta

Lobby & Advocacy -seminaari järjestettiin Haagissa 5.-9.2016.

Seminaari oli suunnattu Euroopassa toimiville maahanmuuttajajärjestöille ja siihen osallistui järjestöjä seitsemästä Euroopan maasta (Suomi, Ruotsi, Hollanti, Irlanti, Ranska, Sveitsi ja Unkari) 

Seminaarin järjesti the African diaspora policy centre (ADPC).

ADPC:n päämaja sijaitsee Haagissa. Järjestö on erikoistunut tutkimaan siirtolaisuuden ja kehityksen välistä yhteyttä diasporan näkökulmasta.

Abdulkadir Mohamed Abdi

 

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT