JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
1/2016
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Minna Mayer
1/2016

Perheenyhdistäminen maahanmuuttajien näkökulmasta

Perheenyhdistäminen. Kuka saa perheen Suomeen, kuka ei ja miksi?
Toim. Outi Fingerroos, Anna-Maria Tapaninen, Marja Tiilikainen
Vastapaino, 2016. 250 s.

Perheenyhdistäminen-teos käsittelee perheenyhdistämistä erityisesti maahanmuuttajien näkökulmasta. Kirjassa hahmotetaan perheenyhdistämistä hankalana ja pitkänä prosessina, jossa on monia häviäjiä ja vain harvoja voittajia.

Kirja lähtee liikkeelle taustavaikuttimista, joista merkittävin lienee perhemääritelmä, joka on voimakkaasti kulttuurisidonnainen asia. Perheenyhdistämisen käytännöissä näkyy monin eri tavoin Suomen 2010-luvulla kiristynyt turvapaikkapolitiikka, joka hankaloittaa maahanmuuttajaperheiden asemaa ja oikeuksia.

Eniten kärsivät alaikäisinä maahan tulleet lapset ja nuoret, jotka odottavat perheenyhdistämisen päätöstä perheryhmäkodeissa.

Perheenyhdistämisprosessissa heijastuu myös se, miten Suomessa maahanmuuttajaryhmät nähdään uhkana yhteiskunnan toimivuudelle, sen sijaan että järjestelmä pyrkisi tarkastelemaan perheenyhdistämistä humanitaarisena kysymyksenä.

Luottamusta järjestelmään eivät ainakaan lisää eri paikkakunnilla tehtyjen päätösten vertailu, joka paljastaa epäjohdonmukaisia käytäntöjä.

Kirjassa on sopivassa määrin esitelty alan tutkimusta, kulttuurin, uskonnon ja historian merkitystä sekä Suomen maahanmuuttopolitiikan vaiheita. Taustoitus on onnistunut ja lukija saa selkeän kuvan taustalla vaikuttavista ja huomioitavista tekijöistä. Selväksi tulee myös se, että Suomen maahanmuuttopolitiikassa on vielä merkittävästi kehitettävää.

Teos on sellaisenaan varsin onnistunut katsaus aiheeseen, mutta haastatteluaineistojen otteita olisi lukenut mielellään enemmänkin. Siinä ei oteta suoraan kantaa siihen, mitkä olisivat vaihtoehtoisia ja parempia tapoja organisoida prosessi, sekä maahanmuuttajien että byrokratiaa pyörittävien näkökulmasta.

Kirja tarjoaa välttämätöntä tietoa maahanmuuttokeskustelun tueksi ja on sellaisenaan varsin tarpeellinen puolustuspuheenvuoro perheenyhdistämistä hakevien maahanmuuttajien puolesta.

Perheenyhdistäminen-teos on ensiarvoisen tärkeää luettavaa kaikille maahanmuuttokysymyksien parissa työskenteleville, poliittisille päättäjille sekä niille, jotka haluavat oppia Suomen maahanmuuttopolitiikan käytännön haasteista.

Minna Mayer

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT