JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
2/2015
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

2/2015

Adam Adam

Eriarvoisuus jäytää maahanmuuttajien terveyttä

Sopeutuminen uuteen maahan ja kulttuuriin ja siinä esiintyvät ongelmat vaikuttavat somalialaisten terveyteen ja hyvinvointiin merkittävästi. Monille maahanmuuttoprosessi on raskas ja stressaava kokemus. Kova kilpailu työmarkkinoilla ja heikko taloustilanne pitkittävät maahanmuuttajien työttömyyttä, ja työttömyys tutkitusti lisää terveysriskejä. Monet tutkimukset osoittavat pitkäaikaistyöttömyyden altistavan stressille, mielenterveyden häiriöille sekä sydän- ja verenkiertoelinten sairauksille.

Suomen somaliväestön elämää tutkineen Marja Tiilikaisen mukaan parempi työllistyminen on avainasia jos halutaan, että somalialaiset todella integroituvat suomalaiseen yhteiskuntaan. Tällä hetkellä somalialaisten työllistymisluvut ovat hälyttävän alhaisia. Vuonna 2012 työikäisistä somalimiehistä vajaa 26 prosenttia ja naisista runsas 14 prosenttia oli työssä. Yli kolmannes 15–29 -vuotiaista Helsingin alueen nuorista somalimiehistä oli vuonna 2010 työttömiä tai ilman opiskelupaikkaa.

Tiilikainen mielestä Suomessa on luotettu liikaa systeemiin ja uskottu, että yhteiskunnan järjestelmät pitävät huolen maahanmuuttajista. Kansanterveystieteen professori Eino Heikkinen puolestaan toteaa, että suomalaiset arvostavat sosiaalista tasa-arvoa ja solidaarisuutta, mutta arvot ja käytäntö eivät kuitenkaan aina vastaa toisiaan, mikä tuottaa ongelmia.

Onko tasa-arvopolitiikka käytännössä epäonnistunut maahanmuuttajien kohdalla? Voisiko epäonnistuminen johtua institutionaalisissa rakenteissa esiintyvästä epätasa-arvoisuudesta, jonka seurauksena tietyt vähemmistöt saavat eriarvoista kohtelua yhteiskunnassa?

Maahanmuuttajien terveyttä ja hyvinvointia tarkastellut tutkija Maili Malin toteaa institutionaalisen syrjinnän ilmenevän tietyn väestöryhmän heikompina elinoloina. Malin kutsuu yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta aikapommiksi, josta ei voi seurata mitään hyvää.

Maininnan arvoinen on myös filosofi Slavoj Zizekin tulkinta eriarvoisesta kohtelusta yhteiskunnassa. Zizek sanoo, ettei nykypäivän rasismi enää perustu luonnolliseen ylivoimaan tai etniseen taustaan. Hän sanoo nykypäivän rasismin johtuvan kasvavasta taloudellisesta itsekkyydestä. Pelko työpaikan menettämisestä synnyttää epäluuloja maahanmuuttajia kohtaan.

Kuinka ennakkoluulot vaikuttavat maahanmuuttajiin pidemmällä tähtäimellä? Monia maahanmuuttajataustaisia nuoria työpaikan löytämisessä auttaneen Hunderra Assefan mukaan ennakkoluulot altistavat maahanmuuttajia masennukselle ja synnyttävät vaikeita sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ongelmia. Assefa tekee työtä nuorten kanssa Monik ry:ssä projektikoordinaattorina ja Urax-työhönvalmennushankkeessa.

Sopeutumisen ja siinä kohdattujen vaikeuksien terveysvaikutukset on tehtävä näkyväksi. On ensiarvoisen tärkeää keskustella ja kysyä, miten työttömyys, päivittäisen rasismin sekä syrjinnän kokeminen vaikuttavat maahanmuuttajien terveyteen ja hyvinvointiin. Vastausten löytäminen vaikuttaa siihen, kuinka hyvin maahanmuuttajataustaiset integroituvat ja pääsevät osallistumaan yhteiskuntaan.

Adam Adam

Kirjoittaja on syntynyt Somaliassa ja muuttanut Suomeen vuonna 1992. Hän opiskelee terveystieteiden maisteriksi (TtM) Tampereen yliopistossa. Adam edustaa ensimmäisen sukupolven suomensomalialaisia, hän on kasvanut ja asunut suurimman osan elämästään Itä-Helsingissä.

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT