JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
2/2015
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Vilja Liikanen
2/2015

Hyviä uutisia Eritreasta

Suomalais-eritrealainen korkeakouluyhteistyöohjelma käynnistettiin Asmarassa

Joskus on syytä kääntää katse ja keskittyä hetkeksi hyviin asioihin, totesi Pekka Haavisto Eritrea HEI ICI -yhteistyöohjelman lanseeraustilaisuudessa Asmarassa marraskuun alussa. Tilaisuudessa juhlistettiin suomalais-eritrealaisen korkeakouluyhteistyöohjelman käynnistymistä. Ohjelman toivotaan tukevan maan koulutussektorin kehitystä ja osaltaan hillitsevän maata rasittavaa muuttoliikettä.

Ohjelman rahoituksen piiriin on valittu ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakan päätöksellä viisi 2–2,5-vuotista korkeakoulujen yhteistyöhanketta. Ohjelman kokonaisrahoitus 2,4 miljoonaa euroa tulee ulkoasiainministeriöstä ja sen hallinnosta vastaa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO.

Kehitys edellyttää koulutusta

Rahoitetuissa hankkeissa kehitetään eritrealaisten kumppanikorkeakoulujen opetus- ja tutkimuskapasiteettia geoinformatiikan, opettajankoulutuksen sekä ruokaturvan ja metsätieteiden aloilla. Verkko-oppimisen ja -opetuksen resursseja vahvistetaan ja kirjastopalveluita ja opiskelijoiden ja opettajien mahdollisuuksia hyödyntää ajantasaisia opetus-, oppimis- ja tutkimusmateriaaleja parannetaan. Hankkeisiin osallistuu neljä eritrealaista korkeakoulua. Suomesta mukana on niin ikään neljä yliopistoa, joilla kaikilla on pitkä kokemus vastaavista kehitysyhteistyöhankkeista.

Pääkaupunki Asmaran läheisyydessä sijaitseva Eritrea Institute of Technology osallistuu neljään hankkeeseen. Korkeakoulun opettajankoulutuksen, luonnontieteiden ja tekniikan laitoksilta valmistuu vuosittain yli tuhat opiskelijaa. Kuva: Matti Kuorelahti

Eritrean korkeakoulujärjestelmää uudistettiin merkittävästi vuonna 2004, kun pääkaupungissa toimineen maan ainoan korkeakoulun, Asmaran yliopiston, tilalle perustettiin seitsemän uutta korkeakoulua ympäri maata. Tavoitteena oli parantaa korkeakoulutuksen maantieteellistä saavutettavuutta ja tarjota koulutusmahdollisuuksia aiempaa suuremmalle opiskelijajoukolle. Samalla pyrittiin myös hajauttamaan yliopiston sisällä syntynyttä liikehdintää.

Eritrea on yksi maailman vähiten kehittyneistä maista, jonka sosioekonomista kehitystä tukemaan tarvitaan tasokasta koulutusta ja tiedettä, osaamista ja osaajia. Kokonaisuutena Eritrea HEI ICI -ohjelma tähtää parantamaan korkeakoulutuksen laatua ja saavutettavuutta koko maassa vahvistamalla opetus- ja tutkimusinfrastruktuuria, kehittämällä maisteriohjelmia ja tukemalla henkilökunnan osaamista.

Asmarassa juhlittiin hankkeiden käynnistymistä

Ohjelma käynnistettiin virallisesti marraskuun alussa järjestetyssä lanseeraustilaisuudessa Asmarassa. Paikalla tilaisuudessa oli ohjelman kansallisesta koordinaatiosta vastaavan Eritrean National Commission for Higher Educationin edustajat, maan opetus- ja ulkoministerit, presidentin neuvonantaja, hankkeisiin osallistuvien eritrealaiskorkeakoulujen yhteyshenkilöt ja johto sekä joukko Asmaran kansainvälisen yhteisön edustajia. Suomea juhlallisuuksissa edusti Pekka Haavisto sekä ulkoasiainministeriön, Nairobin suurlähetystön, CIMOn ja hankkeiden toteutuksesta vastaavien Helsingin, Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistojen edustajat.

Eritrealaisen National Commission for Higher Educationin johtaja Tadesse Mehari toivotti vieraat tervetulleiksi ohjelman lanseerausjuhlallisuuksiin. Tunnelma tilaisuudessa oli innokas ja toiveikas. Kuva: Vilja Liikanen

Opetusministerin avauspuheenvuorossa nimettiin henkilövoimavarojen ja inhimillisen kapasiteetin vahvistaminen yhdeksi Eritrean hallituksen keskeisimmistä strategisista painopisteistä: isoista ja välittömistä kehityshaasteista huolimatta on sijoitettava myös pidemmällä tähtäimellä tulevaisuuteen.

Rahoitettavien hankkeiden odotetaan tukevan korkeakoulutuksen laadun ja saavutettavuuden ohella myös laajemmin Eritrean koulutussektorin kehitystä, tutkimukseen perustuvan tiedon hyödyntämistä ja saatavuutta sekä osaavan työvoiman tuottamista työmarkkinoille. Ja kuten kaikkialla maailmassa, myös Eritreassa nuoret odottavat tasavertaisia mahdollisuuksia koulutukseen ja vaativat laadukasta opetusta, korosti Pekka Haavisto omassa puheessaan.

Puheissa kiiteltiin hyvää yhteistyötä jo valmisteluvaiheessa, painotettiin molemminpuolista sitoutumista nyt käynnistyvään koulutusyhteistyöhön Suomen ja Eritrean välillä ja esitettiin toiveita yhteistyön syvenemiselle tulevaisuudessa. Varsinainen työ käynnistyy kaikilla tahoilla innokkaassa ilmapiirissä ja toisaalta isoin odotuksin.

Hankkeiden toteutuksesta vastaaville korkeakouluille luvattiinkin Eritrean hallituksen ja hallinnosta vastaavien suomalaisviranomaisten toimesta tukea yhteistyömahdollisuuksien ja synergioiden hyödyntämisessä ja tulosten saavuttamisessa mahdollisimman laajan vaikuttavuuden takaamiseksi.

Suomi tukee Eritrean avautumista kansainväliselle yhteistyölle

Nyt käynnistynyt korkeakouluyhteistyöohjelma on ensimmäinen Suomen ja Eritrean kahdenvälinen kehitysyhteistyöohjelma. Ohjelmaa pidetään hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka kehitysyhteistyöllä pyritään edistämään kumppanimaan kehitystä ja siten muun muassa vaikuttamaan pakolaisuuden perimmäisiin syihin jo lähtömaassa. Eritrealaiset muodostavat yhden suurimmista Välimeren kautta Eurooppaan paremman elämän toivossa saapuvista ryhmistä, mihin osasyynä ovat nuorten heikot mahdollisuudet kouluttautua ja työllistyä kotimaassaan.

Eritrea on hauras valtio, jonka hallitus on vasta viime vuosina alkanut avautua kansainväliselle yhteistyölle ja suunnitella maastamuuton syitä eliminoivia uudistuksia. Suomalais-eritrealaisen yhteistyön toivotaan osaltaan tarjoavan parempia mahdollisuuksia maahan jääville nuorille ja siten tukevan myös tätä positiivista kehitystä.

Eritrea HEI ICI -ohjelman lisäksi Kirkon ulkomaanapu on toteuttanut vuodesta 2015 alkaen maassa opettajankoulutuksen ja innovaatiotoiminnan vahvistamiseen tähtääviä hankkeita. Kokonaisuudessaan käynnistynyt yhteistyö Suomen ja Eritrean välillä on herättänyt laajaa kansainvälistä huomiota, ja esimerkin myötä myös moni muu maa on kiinnostunut yhteistyöstä Eritrean kanssa.

Lisätietoja hankkeesta täältä.

Teksti: Vilja Liikanen

Ohjelma-asiantuntija, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

 

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT